محمدرضا نیکوفر

مدیر عامل شرکت سیال ایرسا صنعت


رئیس هیات مدیره شرکت واگن آسا یدک

مدیر بازرگانی و تدارکات شرکت واگن یدک پیشگام

مشاور بازرگانی و تدارکات شرکت واگن یدک پیشگام

همکاری با شرکت پرس ریل جهت خرید ۲۲ عدد اکوموتیو برای شرکت پرس ریل از دالیان چین

گواهینامه MBA از TUV International

گواهینامه تست های غیر مخرب از TUV آلمان

گواهینامه ممیزی از شرکت Global group

گواهینامه مدیریت استراتژیک از انجمن صنایع ایران

گواهینامه روش های شش زیگما از انجمن صنایع ایران

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناسی صنایع

حسین باقری افسریه ئی

کارشناس ارشد مکانیک


عضو هیات مدیره شرکت سیال ایرسا صنعت

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی مکانیک سیالات

دانشگاه علم و صنعت ایران

ابوالقاسم عرب احمدی

کارشناس مکانیک و کیفیت


عضو هیات مدیره شرکت سیال ایرسا صنعت

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

عباس عباسی

کارشناس ارشد مکانیک


عضو هیات مدیره شرکت سیال ایرسا صنعت

کارشناسی ارشد

- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

- مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس اقتصاد حمل و نقل